Questions and answers 1

प्रश्नमंजुषा १
 

१. फळबाग योजना राबवणारे भारतातले पहिले राज्य कोणते?

अ. पंजाब, ब. गुजरात, क. महाराष्ट्र, ड. केरळ

२. दक्षिण भारताची गंगा (South Indian Ganga river)म्हणून कोणती नदी प्रसिद्ध आहे?

अ. कावेरी, ब. कृष्णा, क. गोदावरी, ड. तापी

३. बावन्न दरवाजांचे शहर (52 door city)म्हणून कोणते शहर प्रसिद्ध आहे?

अ. औरंगाबाद, ब. मुंबई, क. नाशिक, ड. नागपूर

४. भारतातील गुळाची बाजारपेठ कुठे आहे?

अ. अमरावती, ब. कोल्हापूर, क. जळगाव, ड. अहमदनगर

५. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी कोणत्या गावी सांगितली?

अ. पैठण, ब. देहू, क. आळंदी, ड. नेवासे

.

.

.

.

.

उत्तरे-
१. महाराष्ट्र,

२. गोदावरी,

३. औरंगाबाद,

४. कोल्हापूर,

५. नेवासे