Sales Tax Inspector Examination

 

विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा

शासनाच्या विक्रीकर विभागातील एकूण ८३ पदांच्या भरतीकरिता आयोगातर्फे विक्रीकर निरीक्षक(पूर्व)परीक्षा-२०१३ रविवार २२ डिसेंबर रोजी ३५ जिल्हाकेंद्रावर घेण्यात येईल. याकरिता उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात येत आहेत. पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरणा-या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.

पात्रतेच्या अटी

भारतीय नागरिकत्व.

वयोमर्यादाः दि.१ फेब्रुवारी,२०१४ रोजी किमान १९ वर्षे असावे व ३३ वर्षांपेक्षाजास्त नसावे.

शैक्षणिक पात्रता

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अहर्ता. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार तात्पुरते पात्र असतील.

विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०१३ करिता विहित माहिती स्विकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहिल.

मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंञज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहिल.

परीक्षा शुल्कः

१)अमागास रू. २६०/- (दोनशे साठ)२) मागासवर्गीय रू.१३५.०० (एकशेपस्तीस) 3) माजी सैनिक – रू.१०.००(दहा)

अर्ज करण्याची पद्धतः

प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर ‌कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत.पात्र उमेदवाराला वेब-बेस्ड(Web-based)ऑनलाईन अर्ज www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटव्दारे दि.१ ऑक्टोबर, २०१३ ते दि.२१ ऑक्टोबर, २०१३ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहिल.

विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

आयोगाने ‌निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल.

(१) भारतीय स्टेट बँकमध्ये चलनाव्दारे (२) नेटबँकिंग (३)डेबिट कार्ड (४)क्रेडिट कार्ड (५)संग्राम केंद्र/ सीएससी (नागरिक सेवा केंद्र)

www.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतींमध्ये) आणि सीएससीची सूची उपलब्‍ध आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्ध आहेत.

स‌हायक मोटार वाहन

निरीक्षक परीक्षा – २०१३

आयोगातर्फे ‘सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, गट-क’ पदाच्या भरतीक‌रिता पूर्व व मुख्य परीक्षेऐवजी सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा – २०१३ करीता केवळ मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार एकच परीक्षा रविवार १५ डिसेंबर, २०१३रोजी मुंबईसह महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, नागपूर व पुणे या जिल्हा केंद्रावर घेण्यात येईल. याकरिता उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धती अर्ज मागवण्यात येत आहेत.

पात्रताविषयक अटी

भारतीय नागरिक.

वयोमर्यादाः

१ फेब्रुवारी,२०१४रोजी किमान १९ वर्षे असावे व ३३ वर्षांपेक्षा (मागास वर्गाकरिता३८वर्षांपेक्षा) जास्त नसावे.

शैक्षणिक अहर्ता-

१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (एस.एस.सी.) किंवा महाराष्ट्र शासनाने ए.एस.सी.च्या समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अहर्ता आणि २) राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने प्रदान केलेली स्वयंचल अभियांत्र‌िकी (ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग) किंवा यंत्र अभियांत्र‌िकी (मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग) मधील पदविका (३वर्षीय अभ्यासक्रम) किंवा केंद्र वा राज्य शासनाने या पदविकांशी समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अहर्ता.

अनुभव,अतिरिक्त आवश्यक अर्हता, शारीरिक पात्रता यांचा संक्षिप्त तपशील www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

परीक्षा शुल्कः

१) अमागास रू. ४१० – २) मागासवर्गीय रू.२१० /- ३) माजी सैनिक – रू. १०/-

अर्ज करण्याची पद्धतः प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर ‌कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. पात्र उमेदवाराला वेब-बेस्ड (Web-based) ऑनलाईन अर्ज www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटव्दारे दि.११ ऑक्टोबर,२०१३ ते दि.१ नोव्हेंबर,२०१३ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील.विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

आयोगाने ‌निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल.

(1) भारतीय स्टेट बँकमध्ये चलनाव्दारे (२) नेटबँकिंग (३)डेबिट कार्ड (४)क्रेडिट कार्ड (५)संग्राम केंद्र/सीएससी (नागरिक सेवा केंद्र) ww.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतींमध्ये) आणि सीएससीची सूची उपलब्ध आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.