गिनती संस्कृत में counting in sanskrit

गिनती संस्कृत में

अंक हिन्‍दी संस्‍कृत अंग्रेजी
एक एकम् One
दो द्वे Two
तीन त्रीणि Three
चार चत्‍वारि Four
पांच पंच Five
छ: षड् Six
सात सप्‍त Seven
आठ अष्‍ट Eight
नव नव Nine
१० दस दश Ten
English Numerals Hindi Sanskrit
One 1 एक एकः
Two 2 दो द्वौ
Three 3 तीन त्रयः
Four 4 चार चत्वारः
Five 5 पाञ्च पञ्च
Six 6 छे षट्
Seven 7 सात सप्त
Eight 8 आठ अष्ट
Nine 9 नौ नव
Ten 10 दस दश
Eleven 11 ग्यारह एकादशन्
Twelve 12 बारह द्वादशन्
Thirteen 13 तेरह त्रयोदशन्
Fourteen 14 चौदह चतुर्दशन्
Fifteen 15 पन्द्रह पञ्चदशन्
Sixteen 16 सोलह षोडशन्
Seventeen 17 सत्रह सप्तदशन्
Eighteen 18 अठारह अष्टादशन्
Nineteen 19 उन्नीस नवदशन्, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकान्नविंशति
Twenty 20 बीस विंशति
Twenty-one 21 इक्कीस एकाविंशति
Twenty-two 22 बाईस द्वाविंशति
Twenty-three 23 तेईस त्रयोविंशति
Twenty-four 24 चौबीस चतुर्विंशति
Twenty-five 25 पच्चीस पञ्चविंशति
Twenty-six 26 छब्बीस षड्विंशति
Twenty-seven 27 सत्तइस सप्तविंशति
Twenty-eight 28 अठ्ठाइस अष्टाविंशति
Twenty-nine 29 उन्तीस नवविंशति, एकोनात्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत्
Thirty 30 तीस त्रिंशत्
Thirty-one 31 इकतीस एकत्रिंशत्
Thirty-two 32 बत्तीस द्वात्रिंशत्
Thirty-three 33 तेतीस त्रयत्रिंशत्
Thirty-four 34 चौतीस चतुस्त्रिंशत्
Thirty-five 35 पैंतीस पञ्चत्रिंशत्
Thirty-six 36 छत्तीस षट्त्रिंशत्
Thirty-seven 37 सैंतीस सप्तत्रिंशत्
Thirty-eight 38 अड़तीस अष्टात्रिंशत्
Thirty-nine 39 अन्तालीस एकोनचत्वारिंशत्
Forty 40 चालीस चत्वारिंशत्
Forty-one 41 इकतालीस एकचत्वारिंशत्
Forty-two 42 ब्यालीस द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्
Forty-three 43 तेतालीस त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्
Forty-four 44 चौवालीस चतुश्चत्वारिंशत्
Forty-five 45 पैंतालीस पञ्चचत्वारिंशत्
Forty-six 46 छ्यालीस षट्चत्वारिंशत्
Forty-seven 47 सैतालीस सप्तचत्वारिंशत्
Forty-eight 48 अड़तालीस अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्
Forty-nine 49 उनंचास एकोनपञ्चाशत्
Fifty 50 पचास पञ्चाशत्
Fifty-one 51 इक्यावन एकपञ्चाशत्
Fifty-two 52 बावन द्विपञ्चाशत्
Fifty-three 53 त्रेपन त्रिपञ्चाशत्
Fifty-four 54 चौअन चतुःपञ्चाशत्
Fifty-five 55 पचपन पञ्चपञ्चाशत्
Fifty-six 56 छप्पन षट्पञ्चाशत्
Fifty-seven 57 सत्तावन सप्तपञ्चाशत्
Fifty-eight 58 अठ्ठावन अष्टपञ्चाशत्
Fifty-nine 59 उनसठ एकोनषष्ठिः
Sixty 60 साठ षष्ठिः
Sixty-one 61 इकसठ एकषष्ठिः
Sixty-two 62 बासठ द्विषष्ठिः
Sixty-three 63 त्रेसठ त्रिषष्ठिः
Sixty-four 64 चौंसठ चतुःषष्ठिः
Sixty-five 65 पैंसठ पञ्चषष्ठिः
Sixty-six 66 छ्यासठ षट्षष्ठिः
Sixty-seven 67 सरसठ सप्तषष्ठिः
Sixty-eight 68 अरसठ अष्टषष्ठिः
Sixty-nine 69 उनहत्तर एकोनसप्ततिः
Seventy 70 सत्तर सप्ततिः
Seventy-one 71 इकहत्तर एकसप्ततिः
Seventy-two 72 बहत्तर द्विसप्ततिः
Seventy-three 73 तिहत्तर त्रिसप्ततिः
Seventy-four 74 चौहत्तर चतुःसप्ततिः
Seventy-five 75 पिचत्तर पञ्चसप्ततिः
Seventy-six 76 छियत्तर षट्सप्ततिः
Seventy-seven 77 सतत्तर सप्तसप्ततिः
Seventy-eight 78 अठत्तर अष्टसप्ततिः
Seventy-nine 79 उनासी एकोनाशीतिः
Eighty 80 अस्सी अशीतिः
Eighty-one 81 इक्यासी एकाशीतिः
Eighty-two 82 ब्यासी द्वशीतिः
Eighty-three 83 तिरासी त्र्यशीतिः
Eighty-four 84 चौरासी चतुरशीतिः
Eighty-five 85 पिचासी पञ्चाशीतिः
Eighty-six 86 छयासी षडशीतिः
Eighty-seven 87 सतासी सप्ताशीतिः
Eighty-eight 88 अठासी अष्टाशीतिः
Eighty-nine 89 नवासी एकोननवतिः
Ninety 90 नब्बे नवतिः
Ninety-one 91 इक्यानवे एकनवतिः
Ninety-two 92 बानवे द्विनवतिः
Ninety-three 93 त्रानवे त्रिनवतिः
Ninety-four 94 चौरानवे चतुर्नवतिः
Ninety-five 95 पिञ्चानवे पञ्चनवतिः
Ninety-six 96 छ्यानवे षण्णवतिः
Ninety-seven 97 सत्तानवे सप्तनवतिः
Ninety-eight 98 अठ्ठानवे अष्टनवतिः
Ninety-Nine 99 निन्यानवे एकोनशतम्
Hundred 100 सौ शतम्

गिनती संस्कृत में गिनती संस्कृत में गिनती संस्कृत में

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

counting in sanskrit

counting in sanskrit 1-100

counting in sanskrit from 1 to 50

counting in sanskrit language 1 to 100

counting in sanskrit from 51 to 100

counting in sanskrit language 1 to 50

counting in sanskrit 1 to 10

counting in sanskrit language

counting in hindi
counting in sanskrit 1-100

sanskrit counting 1 to 100 pdf

sanskrit counting 1 to 100 in words

counting in sanskrit language

sanskrit counting 1 to 50

sanskrit numbers 1 50

numerals in sanskrit

sanskrit counting 1 to 100 in hindi

counting in sanskrit from 51 to 100

counting in sanskrit language

counting in sanskrit 1 to 10

counting in sanskrit from 51 to 100

sanskrit numbers pronunciation

sanskrit numbers pdf

sanskrit numbers symbols

numbers in sanskrit 1 to 1000

sanskrit counting 50 to 100

time in sanskrit